Skop Kertas Kerja

Kertas kerja dialu-alukan dari mana-mana bidang penyelidikan yang berkaitan dengan falsafah dan tamadun dalam konteks Timur dan Barat, termasuk dan tidak terhad, kepada subtema berikut:

 • Epistemologi
 • Metafizik
 • Etika
 • Estetika
 • Falsafah sains
 • Falsafah agama
 • Falsafah minda
 • Falsafah bahasa
 • Falsafah kontinental
 • Falsafah sosiopolitik
 • Falsafah dan pemikiran Asia
 • Falsafah dan pemikiran Islam
 • Falsafah dan pemikiran Barat
 • Falsafah dan pemikiran peribumi
 • Isu ketamadunan kontemporari
 • Kelestarian tamadun
 • Teori ketamadunan
 • Dialog peradaban
 • Keamanan global
 • Budaya dan kesusasteraan
 • Tasawuf dan mistisisme
 • Ilmu kalam dan teologi
 • Perbandingan agama
 • Pembangunan insan
 • Kajian manuskrip
 • Pemikiran tokoh
 • Psikospiritual
 • Sains Islam
 • TITAS